Kwiecień 2017

  • Prowadzone były prace projektowe w zakresie projektu wykonawczego i szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych we wszystkich branżach.
  • Zakończono opracowanie opinii geotechnicznej, dokumentacji badań podłoża gruntowego oraz dodatku do dokumentacji geologiczno-inżynierskiej.
  • Wykonał badania terenowe (pobór próbek) do badań bezpośrednich cech wytrzymałościowych (w aparacie bezpośredniego ścinania i/lub aparacie trójosiowym) dla obiektów III kat. geotechnicznej.
  • Przekazano do uzgodnienia skorygowany projekt konstrukcji nawierzchni.
  • Kontynuowane są prace nad projektem wykonawczym